"Juliste seinällä (plakaten på veggen)" - Views: 117 · Hits: 117 - Type: Public

Velvoittava määräys sotilas- ja siviilihenkilöille sellaisen tilanteen varalle, että Suomi tai jokin osa Suomea joutuu yllättäen poikkeuksellisen ja äkillisen, valtiolle tai kansalaisille vaarallisen tapahtuman kohteeksi. Täydentää ja osin kumoaa sen, mitä laissa on säädetty pelastuslaista (29.4.2011/379), laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille (5.12.1980/781), poliisilaista (22.7.2011/872), valmiuslaista (29.12.2011/1552) ja puolustustilalaista (22.7.1991/1083)

  I. Jokaisen Suomen kansalaisen tulee noudattaa tätä määräystä Suomen joutuessa minkä tahansa aseellisen- tai muun hyökkäyksen, tai sellaiseen rinnastettavan poikkeuksellisen laajan terrori- tai muun tapahtuman, kuten luonnonilmiön kohteeksi, tai kun on perustellusti oletettavissa, että sellainen on lähiaikoina tapahtumassa, tai tilanne on epäselvä ja tarkkaa tietoa tapahtumista ei ole vielä saatavilla. 

  II. Tilanteessa, jossa jokin laki, käsky, kehotus, määräys tai tieto on ristiriidassa tämän määräyksen kanssa, ko. lakia, käskyä, kehotusta, määräystä tai tietoa on pidettävä automaattisesti vääränä ja katsottava tämän määräyksen velvoittavan siitä huolimatta kaikkia Suomen kansalaisia. 

  III. Kenelläkään Suomen kansalaisella ei ole oikeutta poiketa tästä määräyksestä missään olosuhteissa tai mistään syystä, ei edes silloin, kun hänen oma, tai muiden ihmisten turvallisuus näin tehden vaarantuu.

  IV. Puolustustilalaki astuu automaattisesti ilman eri käskyä voimaan ja on voimassa, kunnes se todistettavasti kumotaan siten, kuin laissa puolustustilasta (22.7.1991/1083) on erikseen säädetty.

  V. Liikekannallepano on aloitettava välittömästi ja vähintään suojajoukot on perustettava ilman eri käskyä. Kaikkia tietoja liikekannallepanon keskeyttämisestä tai alun perin väärästä liikekannallepanosta on pidettävä valheellisina, eikä kenelläkään ole mitään oikeutta noudattaa niitä missään tilanteessa.

  VI. Aseellinen ja aseeton vastarinta on aloitettava välittömästi ilman eri määräystä kaikin käytettävissä olevilla keinoin. Vastarinnasta ei ole oikeutta luopua epätoivoisessakaan tilanteessa, ennen kuin puolustustilalaki on todistettavasti kumottu.

  VII. Mikäli vakinaisen armeijan joukkoja ei ole ehditty perustaa, on jokaisen aseen omistavan kansalaisen velvollisuus, myös oman turvallisuutensa uhalla, ryhtyä itsenäisesti ja ilman eri käskyä taisteluun hyökkääjiä kohtaan, sekä yhteiskunnallisesti tärkeiden kohteiden ja toimintojen, sekä siviilien suojelemiseksi. Tilanteen salliessa on pyrittävä liittymään vakinaiseen armeijaan taistelun jatkamiseksi ja liikekannallepanon saattamiseksi loppuun.

  VIII. Väestönsuojat on ilman eri käskyä valmisteltava pikaisesti käyttöön suojien hoitohenkilöiden toimesta. Suojan hoitohenkilöillä on oikeus määrätä tarvitsemiaan siviilejä auttamaan tässä toiminnassa.

  IX. Kaikkien kansalaisten on kaikessa toiminnassaan, myös oman turvallisuutensa uhalla, huolehdittava yleisen järjestyksen ylläpitämisestä, huomattavien omaisuus- ja henkilövahinkojen ehkäisemisestä, sekä yhteiskunnan tärkeiden toimintojen ylläpitämisestä, siinä määrin, kuin se ei ole ristiriidassa tämän määräyksen sisällön kanssa.

  X. Sotilas- ja siviilihenkilöiden on viivyttelemättä ja kykyjensä mukaisesti avustettava toisiaan ja viranomaisia kunkin tahon tehtävien toteuttamisessa, siinä määrin, kuin se ei ole ristiriidassa tämän määräyksen sisällön kanssa.

  XI. Poiketen siitä, mitä yllä on määrätty, kaikkien terveysalan- ja pelastusalan ammattilaisten on välittömästi siirryttävä omiin tai muihin tarpeen vaatimiin yksiköihin avustamaan niiden toiminnassa, kunnes heidät näistä tehtävistä vapautetaan. Kaikissa terveys- ja pelastusalan yksiköissä on varauduttava toimimaan katastrofiolosuhteissa, sekä ryhdyttävä muihin poikkeusolojen järjestelyihin ilman eri käskyä.

  XII. Tiedotusvälineiden on ilman eri määräystä kerrottava kansalle tapahtumista, sekä muistutettava tämän määräyksen sisällöstä ja sitovuudesta kaikin käytettävissä olevin tavoin. Tiedottamisen keskeyttämisestä annetut määräykset ovat perättömiä, eikä niitä tule noudattaa, ennen kuin puolustustilalaki on todistettavasti kumottu.

  XIII. Suomen kansalaisella ei ole oikeutta hyväksyä mitään sopimusta, lakia, määräystä, käskyä tai muuta, jolla tosiasiallisesti kumotaan tämä määräys, tai Suomen perustuslaki, tai muutetaan jompaakumpaa näistä ilman asianmukaista menettelyä, tai asetetaan jokin osa valtakunnasta ulkopuolisen vallan alle. 

  XIV. Tilanteessa, jossa hallinto, viranomaiskoneisto tai muu näihin rinnastettava elin ei toimi Suomen eduksi, vaan on oletettavissa sen toimivan tosiasiassa viidennen kolonnan eduksi, on kaikkia ko. elimen päätöksiä ja määräyksiä pidettävä mitättömiä, eikä niitä saa panna toimeen, riippumatta mistään muista seikoista. Kyseisiin toimiin syyllistyneet on otettava kiinni ja eristettävä muista ihmisistä ja toimielimistä lisävahinkojen synnyn ehkäisemiseksi.