"Untitled Post" - Views: 2,272 · Hits: 2,272 - Type: Public

Episódio 1 - Fat Girls & Sexy Shooters
Episódio: http://goo.gl/GTgr67
Legenda: http://goo.gl/I29UA5

Episódio 2 - Harsh Critics
Episódio: http://goo.gl/6hsH4T
Legenda: http://goo.gl/eCKJ8p

Episódio 3 - This Is Your Name. Good Night!
Episódio: http://goo.gl/Pw3LSU
Legenda: http://goo.gl/H6NidK

Episódio 4 - Stay True!
Episódio: http://goo.gl/nltfk4
Legenda: http://goo.gl/tVpSMM

Episódio 5 - Cat Fights & Critiques!
Episódio: http://goo.gl/PyoifC
Legenda: http://goo.gl/1HhS4t

Episódio 6 - Backstage Bitchiness and Tantrums!
Episódio: http://goo.gl/Kuu3ZK
Legenda: http://goo.gl/IHoSf

Episódio 7 - Não houve Under The Hood

Episódio 8 - The Final Three
Episódio: http://goo.gl/mjyZ1t
Legenda: http://goo.gl/tY4A4m

Por Fuzzco News.